من دنبال قسمت تاریک اینترنت نیستم؛
من و آموزش هایم بدنبال دنیایی روشن و پاک هستیم که در آن دنیا، آموزش برای همه رایگان است.


هر چیزی که بلد باشم و در صورت لزوم از اطرافیانم یاد خواهم گرفت تا در این سایت به کاربران عزیزم آموزش دهم.


آموزش باید در دسترس باشد، برای همه باشد، رایگان باشد.