==========================

سرفصل های قسمت دوم آموزش:

2.01 نصب و اجرای پایتون

2.02 ابتدا فکر کنیم!

==========================