در قسمت اول آموزش اموختیم:

1.01 چرا باید برنامه نویسی یاد بگیریم.
با کمک برنامه نویسی بسیاری از مشکلات روزمره ای که در تصورمان بسیار دشوار و سخت است راحتر با استفاده از علم برنامه نویسی در ذهن آن ها را برطرف کنیم.
1.02 چرا باید از بین آن همه زبان برنامه نویسی با پایتون شروع کنیم.
پایتون زبانی بسیار ساده ، گیرا و قابل درک است.
زبانی شی گرا.
زبانی سطح بالا.
زبانی که یاد گرفتن آن به راحتی آب خوردن است.
1.03 در ما از برنامه نویسی چه خواهد بود.
1.04  الگوریتم
مهم ترین بخش برنامه نویسی در هر زبانی الگوریتم است چون:
با استفاده از الگوریتم میتوانیم مسائلی که از درک و تحلیل ما دور است یا دشوار را تجزیه و حل کنیم.
1.05 بازی بسیار محبوب بین هر برنامه نویسان در جهت یاد گیری کامل الگوریتم.
1.06 برنامه نویس چه کسی بود و چند نوع برنامه نویس داشتیم.
1.07 کاربر چه کسی بود و تفاوت آن با برنامه نویس چیست.


//منتظر قسمت دوم آموزش باشید//